AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput KinesisFirehoseOutput