AWS Config
开发人员指南
AWS 文档中描述的 AWS 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 AWS 服务入门

使用 AWS Command Line Interface 设置聚合器

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 创建、查看、更新和删除 AWS Config 聚合器数据。要使用 AWS 管理控制台,请参阅使用控制台设置聚合器

AWS CLI 是用于管理 AWS 服务的统一工具。如果您仅使用一种工具进行下载和配置,则可通过命令行控制多个 AWS 服务并使用脚本来自动执行这些服务。

要在本地计算机上安装 AWS CLI,请参阅 AWS CLI 用户指南 中的安装 AWS CLI

如有必要,请键入 aws configure 以将 AWS CLI 配置为以使用一个提供 AWS Config 聚合器的 AWS 区域。

使用个人账户添加聚合器

 1. 打开命令提示符或终端窗口。

 2. 键入以下命令以创建一个名为 MyAggregator 的聚合器。

  aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name MyAggregator --account-aggregation-sources "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"

  对于 account-aggregation-sources,请键入以下命令之一。

  • 以逗号分隔的您要为其聚合数据的 AWS 账户 ID 的列表。用方括号将账户 ID 括起来,并确保对引号进行转义 (例如,"[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]")。

  • 您还可以上传以逗号分隔的 AWS 账户 ID 的 JSON 文件。上传文件使用以下语法:--account-aggregation-sources MyFilePath/MyFile.json

   JSON 文件必须为以下格式:

  [ { "AccountIds": [ "AccountID1", "AccountID2", "AccountID3" ], "AllAwsRegions": true } ]
 3. 按 Enter 执行命令。

  您应该可以看到类似于如下所示的输出内容:

  { "ConfigurationAggregator": { "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-floqpus3", "CreationTime": 1517942461.442, "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", "AccountAggregationSources": [ { "AllAwsRegions": true, "AccountIds": [ "AccountID1", "AccountID2", "AccountID3" ] } ], "LastUpdatedTime": 1517942461.442 } }

使用 AWS Organizations 添加聚合器

在开始本过程之前,您必须登录到主账户,并且所有功能都必须在组织中处于启用状态。

 1. 打开命令提示符或终端窗口。

 2. 键入以下命令以创建一个名为 MyAggregator 的聚合器。

  aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name MyAggregator --organization-aggregation-source "{\"RoleArn\": \"Complete-Arn\",\"AllAwsRegions\": true}"
 3. 按 Enter 执行命令。

  您应该可以看到类似于如下所示的输出内容:

  { "ConfigurationAggregator": { "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-floqpus3", "CreationTime": 1517942461.442, "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", "OrganizationAggregationSource": { "AllAwsRegions": true, "RoleArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-floqpus3" }, "LastUpdatedTime": 1517942461.442 } }

查看聚合器

 1. 键入以下命令:

  aws configservice describe-configuration-aggregators
 2. 根据您的源账户,您应该看到类似于以下内容的输出:

  对于个人账户

  { "ConfigurationAggregators": [ { "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-floqpus3", "CreationTime": 1517942461.442, "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", "AccountAggregationSources": [ { "AllAwsRegions": true, "AccountIds": [ "AccountID1", "AccountID2", "AccountID3" ] } ], "LastUpdatedTime": 1517942461.455 } ] }

  对于组织

  { "ConfigurationAggregator": { "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-floqpus3", "CreationTime": 1517942461.442, "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", "OrganizationAggregationSource": { "AllAwsRegions": true, "RoleArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-floqpus3" }, "LastUpdatedTime": 1517942461.442 } }

编辑聚合器

 1. 您可以使用 put-configuration-aggregator 命令来更新或编辑配置聚合器。

  键入以下命令以向 MyAggregator 添加新的账户 ID:

  aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name MyAggregator --account-aggregation-sources "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"
 2. 根据您的源账户,您应该看到类似于以下内容的输出:

  对于个人账户

  { "ConfigurationAggregator": { "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-xz2upuu6", "CreationTime": 1517952090.769, "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", "AccountAggregationSources": [ { "AllAwsRegions": true, "AccountIds": [ "AccountID1", "AccountID2", "AccountID3", "AccountID4" ] } ], "LastUpdatedTime": 1517952566.445 } }

  对于组织

  { "ConfigurationAggregator": { "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-floqpus3", "CreationTime": 1517942461.442, "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", "OrganizationAggregationSource": { "AllAwsRegions": true, "RoleArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-floqpus3" }, "LastUpdatedTime": 1517942461.442 } }

删除聚合器

使用 AWS CLI 删除配置聚合器

 • 键入以下命令:

  aws configservice delete-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name MyAggregator

  如果成功,则命令会执行,而没有附加输出。

了解更多