Apache Ranger 插件 - Amazon EMR
Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 Amazon Web Services 服务入门

Apache Ranger 插件

Apache Ranger 插件根据 Apache Ranger 策略管理服务器中定义的授权策略验证用户的访问权限。从 Amazon EMR 版本 5.32 开始,Amazon EMR 包括与 Apache Ranger 2.0 集成的插件,这些插件可为以下应用程序启用授权和审计功能。