Amazon Redshift
数据库开发人员指南
AWS 文档中描述的 AWS 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 AWS 服务入门

GETDATE 函数

GETDATE 返回当前会话时区 (默认为 UTC) 中的当前日期和时间。

语法

GETDATE()

需要圆括号。

返回类型

TIMESTAMP

示例

以下示例使用 GETDATE() 函数返回当前日期的完整时间戳:

select getdate(); timestamp --------------------- 2008-12-04 16:10:43 (1 row)

以下示例使用 TRUNC 函数内的 GETDATE() 函数返回当前日期(无时间):

select trunc(getdate()); trunc ------------ 2008-12-04 (1 row)

本页内容: