Amazon EventBridge 权限 - Amazon Simple Storage Service
Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅 中国的 Amazon Web Services 服务入门 (PDF)

Amazon EventBridge 权限

Amazon S3 不需要任何其他权限即可向 Amazon EventBridge 传输事件。