Hue 发布历史记录 - Amazon EMR
AWS 文档中描述的 AWS 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 AWS 服务入门

Hue 发布历史记录

下表列出了每个发行版的 Amazon EMR 附带的 Hue 的版本,以及随该应用程序一起安装的组件。有关每个版本中的组件版本,请参阅 Amazon EMR 5.x 发布版本Amazon EMR 4.x 发布版本 中的版本的“组件版本”部分。

emr-5.29.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.29.0

Hue 4.4.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.28.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.28.1

Hue 4.4.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.28.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.28.0

Hue 4.4.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.27.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.27.0

Hue 4.4.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.26.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.26.0

Hue 4.4.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.25.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.25.0

Hue 4.4.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.24.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.24.1

Hue 4.4.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.24.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.24.0

Hue 4.4.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.23.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.23.0

Hue 4.3.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.22.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.22.0

Hue 4.3.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.21.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发布版本标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.21.1

Hue 4.3.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.21.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.21.0

Hue 4.3.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.20.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.20.0

Hue 4.3.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.19.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.19.0

Hue 4.2.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.18.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.18.0

Hue 4.2.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.17.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发布版本标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.17.1

Hue 4.2.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.17.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.17.0

Hue 4.2.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.16.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.16.0

Hue 4.2.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.15.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.15.0

Hue 4.2.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.14.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.14.0

Hue 4.1.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.13.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.13.0

Hue 4.1.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.12.2 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.12.2

Hue 4.1.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.12.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.12.1

Hue 4.1.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.12.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.12.0

Hue 4.1.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.11.3 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发布版本标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.11.3

Hue 4.0.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.11.2 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.11.2

Hue 4.0.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.11.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.11.1

Hue 4.0.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.11.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.11.0

Hue 4.0.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.10.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.10.0

Hue 4.0.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.9.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.9.0

Hue 4.0.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.8.2 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.8.2

Hue 3.12.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.8.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.8.1

Hue 3.12.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.8.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.8.0

Hue 3.12.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.7.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.7.0

Hue 3.12.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.6.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.6.0

Hue 3.12.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hadoop-yarn-timeline-server、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.5.3 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.5.3

Hue 3.12.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.5.2 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.5.2

Hue 3.12.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.5.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.5.1

Hue 3.12.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.5.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.5.0

Hue 3.12.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.4.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.4.0

Hue 3.11.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.3.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.3.0

Hue 3.11.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.2.2 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.2.2

Hue 3.10.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.2.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.2.1

Hue 3.10.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.2.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.2.0

Hue 3.10.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.1.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.1.0

Hue 3.10.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-5.0.3 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.0.3

Hue 3.10.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-server

emr-5.0.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-5.0.0

Hue 3.10.0

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-server

emr-4.9.5 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.9.5

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-4.9.4 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.9.4

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-4.9.3 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.9.3

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-4.9.2 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.9.2

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-4.9.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.9.1

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-4.8.4 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.8.4

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-4.8.3 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.8.3

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-4.8.2 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.8.2

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-4.8.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.8.0

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-4.7.2 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.7.2

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-client、oozie-server

emr-4.7.1 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.7.1

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-server

emr-4.7.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.7.0

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-kms-server、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-server

emr-4.6.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.6.0

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-server

emr-4.5.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.5.0

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-server

emr-4.4.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.4.0

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-server

emr-4.3.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.3.0

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-server

emr-4.2.0 的 Hue 版本信息
Amazon EMR 发行版标签 Hue 版本 随 Hue 安装的组件

emr-4.2.0

Hue 3.7.1

emrfs、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、hadoop-client、hadoop-hdfs-datanode、hadoop-hdfs-library、hadoop-hdfs-namenode、hadoop-yarn-nodemanager、hadoop-yarn-resourcemanager、hue-server、mysql-server、oozie-server