AWS Backint Agent for SAP HANA - AWS 上的 SAP HANA
AWS 文档中描述的 AWS 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 AWS 服务入门

AWS Backint Agent for SAP HANA

SAP HANA on AWS 文档的这一部分包含特定于 AWS Backint Agent for SAP HANA 安装和配置的指导,包括如何使用 AWS Backint Agent 备份和还原 SAP HANA 系统。