SAP HANA 指南 - AWS 上的 SAP HANA
AWS 文档中描述的 AWS 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 AWS 服务入门

SAP HANA 指南

SAP on AWS 技术文档的这个部分为 SAP HANA 用户和合作伙伴提供信息,包括有关在 AWS 云上规划、迁移、实施、配置和操作您的 SAP HANA 环境的信息。本节包括以下指南:

关于此内容集

SAP on AWS 技术文档提供了有关如何在 AWS 上迁移、实施、配置和操作 SAP 解决方案的详细信息。