DAX API 参考 - Amazon DynamoDB
Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅 中国的 Amazon Web Services 服务入门 (PDF)

DAX API 参考

有关 Amazon DynamoDB Accelerator(DAX)API 的更多信息,请参阅《Amazon DynamoDB API 参考》中的 Amazon DynamoDB Accelerator